കോവിഡ് ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് സ്വീകരിക്കാത്തവർക്കുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇന്നു മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ

covid vaccination

സൗദിയിൽ കോവിഡ് ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് സ്വീകരിക്കാത്തവർക്കുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇന്നു മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. ഉംറ പെർമിറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിനും ഇന്നു മുതൽ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് നിർബന്ധമാക്കി. രണ്ടാം ഡോസ് വാക്‌സിൻ സ്വീകരിച്ച് എട്ടു മാസവും അതിൽ കൂടുതലും പിന്നിട്ട, പതിനെട്ടും അതിൽ കൂടുതലും പ്രായമുള്ള എല്ലാവരും ഇന്നു മുതൽ തവക്കൽനാ ആപ്പിൽ ഇമ്മ്യൂൺ സ്റ്റാറ്റസ് തുടരാൻ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് സ്വീകരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. സർക്കാർ, സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാനും ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യാനും തവക്കൽനാ ആപ്പിൽ ഇമ്മ്യൂൺ സ്റ്റാറ്റസ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടൽ നിർബന്ധമാകും.

വാക്‌സിൻ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽനിന്ന് പ്രത്യേകം ഇളവ് നൽകപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളെ മാത്രമാണ് ഇതിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കുക.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!