മക്ക അൽനികാസ ഡിസ്ട്രിക്ടിൽ 4500 ലേറെ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിക്കും

makkah

ചേരിവികസന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മക്ക അൽനികാസ ഡിസ്ട്രിക്ടിൽ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലുമായി 4500 ലേറെ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നതായി മക്ക റോയൽ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞു. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ 620 കെട്ടിടങ്ങളാണ് പൊളിക്കുക. പത്ത് ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഇവ പൊളിച്ചുനീക്കുമെന്നും മക്ക റോയൽ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞു.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!