കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ക്യൂ നില്‍ക്കാതെ വെബ് പോര്‍ട്ടല്‍ വഴി ആശുപത്രി അപ്പോയ്‌മെന്റ് എടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം ലഭ്യമാക്കിയതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി

IMG-20220522-WA0024

കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ക്യൂ നില്‍ക്കാതെ വെബ് പോര്‍ട്ടല്‍ വഴി ആശുപത്രി അപ്പോയ്‌മെന്റ് എടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം ലഭ്യമാക്കിയതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി.

കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ക്യൂ നില്‍ക്കാതെ വെബ് പോര്‍ട്ടല്‍ വഴി ആശുപത്രി അപ്പോയ്‌മെന്റ് ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി എടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം ലഭ്യമാക്കിയതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ്ജ് അറിയിച്ചു.

426 സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളിലാണ് ഇ ഹെല്‍ത്ത് സംവിധാനം സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി ക്യൂ നില്‍ക്കാതെ വെബ് പോര്‍ട്ടല്‍ വഴി ആശുപത്രി അപ്പോയ്‌മെന്റ് ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി എടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം ലഭ്യമാക്കി. ഇപ്പോൾ 332 ആശുപത്രികളില്‍ ഈ സംവിധാനം ലഭ്യമാണെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!