160 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുതിയ വിസ| വിദ്യാഭ്യാസ വിസയുള്ളവർക്ക് സൗദിയിൽ സ്പോൺസർ വേണമെന്നില്ല

new educational visa

മക്ക: ദീർഘ- ഹ്രസ്വകാല വിദ്യാഭ്യാസ വിസകൾ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വിദേശ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള നിയമങ്ങളിൽ അടുത്തിടെ ഇളവ് വരുത്തിയതായി സൗദി അറേബ്യ . ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി വിശിഷ്‌ട പ്രതിഭകളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും മേഖലയുടെയും ഗുണനിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനും സൗദിയെ ആകർഷകമായ വിദ്യാഭ്യാസ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വിസകൾക്ക് ഇളവുകൾ നൽകുന്നത്.

ഈ സ്കീമിനെ ഒരു വർഷം വരെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികൾക്കുള്ള ഹ്രസ്വകാല വിസകളായും ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾക്കുള്ള ദീർഘകാല വിസകളായും തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

160 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സേവനം നൽകുക, ഒമ്പത് ഭാഷകളിൽ ഡാറ്റ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക, ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുമായി അപേക്ഷകൾ ലിങ്ക് ചെയ്യുക, രാജ്യത്തെ സർവ്വകലാശാലകളിൽ എൻറോൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ സുഗമമാക്കുക എന്നിവയാണ് വിസ പദ്ധതിയുടെ നേട്ടങ്ങളെന്നും ഇത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ദീർഘകാല, ഹ്രസ്വകാല വിദ്യാഭ്യാസ വിസകൾ കൈവശമുള്ളവർക്ക് രാജ്യത്ത് ഒരു സ്പോൺസറെ ആവശ്യമില്ല എന്നതും പുതിയ മാറ്റമാണ്.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!