സൗദിയിലെ കുട്ടികൾക്ക് നൈപുണ്യ വികസനത്തിനായി സമഗ്ര കായിക പരിപാടികളുമായി സ്‌പോർട്‌സ് ഹബ് കെഎസ്‌എ

skills

റിയാദ്: ഒരു പ്രാദേശിക സംഘടനയായ സ്‌പോർട്‌സ് ഹബ് കെഎസ്‌എ കുട്ടികൾക്കായി മത്സരത്തേക്കാൾ കളിയ്ക്കും നൈപുണ്യ വികസനത്തിനും ഊന്നൽ നൽകുന്നതും മാതാപിതാക്കളുടെ പങ്കാളിത്തം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതുമായ സ്‌പോർട്‌സ് പ്രോഗ്രാമുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നു.

സ്‌കൂൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കുട്ടികൾക്ക് സ്‌പോർട്‌സ് ചെയ്യാൻ അവസരം നൽകാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി പ്രോഗ്രാമുകളോടുള്ള സമീപനത്തെക്കുറിച്ച് സ്‌പോർട്‌സ് ഹബ് കെഎസ്‌എയുടെ സിഇഒയും സഹസ്ഥാപകനുമായ സൈമൺ മുള്ളർ പറഞ്ഞു.

ഇൻസ്‌പയർ സ്‌പോർട്‌സ്, സ്‌കൂളുകൾ, കുടുംബങ്ങൾ, നാലിനും പത്തിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള വ്യക്തിഗത കുട്ടികൾ എന്നിവയ്‌ക്കായി സ്‌പോർട്‌സ് പ്രോഗ്രാമുകൾ സൃഷ്‌ടിക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സൗദി അറേബ്യ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഏജൻസിയാണ് സ്‌പോർട്‌സ് ഹബ് കെഎസ്‌എ.

മറ്റ് സ്‌പോർട്‌സ് പ്രോഗ്രാമുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഇൻസ്‌പയർ മത്സരത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയോ മികച്ചത് ആയിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല, പകരം ഒരു സെഷനിൽ ഒന്നിലധികം പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്‌പോർട്‌സും ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അടിത്തറ സജ്ജമാക്കുന്നു.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!