റമദാനിൽ പ്രവാചക പള്ളി അണുവിമുക്തമാക്കുന്നത് ദിവസത്തിൽ 5 തവണ

cleaning

മദീന – പ്രവാചക പള്ളി സന്ദർശകർക്ക് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും പ്രവാചക മസ്ജിദിന്റെ കാര്യക്ഷമതയും ഗുണനിലവാരവും വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മസ്ജിദും സൗകര്യങ്ങളും അണുവിമുക്തമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പ്രവാചക മസ്ജിദിന്റെ കാര്യങ്ങളുടെ ജനറൽ പ്രസിഡൻസിയുടെ ഏജൻസി ഊർജിതമാക്കി.

പള്ളിയും അതിന്റെ അങ്കണങ്ങളും ഒരു ദിവസം അഞ്ച് തവണ അണുവിമുക്തമാക്കുകയും ബാത്റൂമുകൾ ഒരു ദിവസം 10 തവണ വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി പ്രവാചക മസ്ജിദിന്റെ കാര്യങ്ങളുടെ ജനറൽ പ്രസിഡൻസി പുറത്തുവിട്ട സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ പ്രകാരം, പ്രായമായവരെ സേവിക്കുന്നതിനായി ഏജൻസി 10,000 കസേരകളും പ്രവാചകന്റെ പള്ളിയിലെ സന്ദർശകർക്കും ആരാധകർക്കും അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ അനായാസമായും ശാന്തമായും അനുഷ്ഠിക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന് വിവിധ സഹായങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!