സ്കിൽ വെരിഫിക്കേഷൻ സേവനത്തിന് ഏകീകൃത പ്ലാറ്റ്ഫോം

skill verification

റിയാദ് – മാനവ വിഭവശേഷി, സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രാലയം (MHRSD), വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവുമായി സഹകരിച്ച്, പ്രവാസി തൊഴിലാളികളുടെ യോഗ്യതകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനായി സ്കിൽ വെരിഫിക്കേഷൻ സേവനത്തിനായി ഏകീകൃത പ്ലാറ്റ്ഫോം ആരംഭിച്ചു.

പ്രൊഫഷണൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന MHRSD, പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ 62 രാജ്യങ്ങളിൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായി സേവനത്തിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടം നടപ്പിലാക്കും. ആകർഷകമായ തൊഴിൽ വിപണി കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനും തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷം ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള മന്ത്രാലയത്തിന്റെ തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം രൂപകല്പന ചെയ്തത്.

സൗദി തൊഴിൽ മേഖലയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രവാസി തൊഴിലാളി അംഗീകൃത അക്കാദമിക് യോഗ്യതയുള്ളയാളാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ഈ സേവനം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

വൊക്കേഷണൽ വെരിഫിക്കേഷൻ സേവനം രാജ്യത്തിലെ വിദേശ തൊഴിലാളികളുടെ കാലിബർ മെച്ചപ്പെടുത്താനും ആവശ്യമായ അക്കാദമിക് യോഗ്യതകളില്ലാത്ത തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ ലഭിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും സഹായിക്കും. തൊഴിൽ വിപണി നിയന്ത്രിക്കുക, പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങളുടെ നിലവാരം ഉയർത്തുക, തൊഴിൽ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ മന്ത്രാലയം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!